Privacybeleid

Aluwwalls B.V.  (hierna: Aluw) hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om de privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Aluw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • Persoonsgegevens verwerken welke zich beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uitdrukkelijke toestemming als deze nodig zijn voor de verwerking van persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen zodat de beveiliging van persoonsgegevens gewaarborgd zijn;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van rechten omtrent persoonsgegevens, hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Aluw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Indien na het doornemen van onze Privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen zijn of u contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Aluw verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over de opdracht;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstellingen kan Aluw de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • NAW – gegevens;
 • (Zakelijk) telefoonnummer;
 • (Zakelijk) e – mailadres;
 • BTW – identificatienummer;
 • Kamer van Koophandel – nummer;
 • Bankrekeningnummer.

De persoonsgegevens worden door Aluw opgeslagen ten behoeve van eerdergenoemde verwerkingen gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van geïnteresseerden

Persoonsgegevens van geïnteresseerden worden door Aluw verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling:

 • Informatieverstrekking in de vorm van gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op LinkedIn;

Voor de bovenstaande doelstelling kan Aluw de volgende persoonsgegevens vragen:

 • NAW – gegevens;
 • (Zakelijk) telefoonnummer;
 • (Zakelijk) e – mailadres;

Uw persoonsgegevens worden door Aluw opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de periode dat men gezien wordt als geïnteresseerde.

Verstrekking aan derden

Verstrekte gegevens kunnen aan derde partijen verstrekt worden indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de beschreven doeleinden.

Zo wordt gebruik gemaakt van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG – programma;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van de pensioenadministratie;
 • Het verzorgen van de aanmelding bij werven.

Er worden nooit persoonsgegevens doorgegeven aan andere partijen waarmee geen verwerkersovereenkomst is afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) worden de nodige afspraken gemaakt om de beveiliging van persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen de verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekt worden, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens opvraagt. In een dergelijk geval dient medewerking verleend te worden en is Aluw dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen persoonsgegevens gedeeld worden met derden indien hiervoor schriftelijk toestemming is voor verleend.

Binnen de EU

Aluw verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Aluw verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Aluw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Aluw heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

Zo zijn bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens Aluw kennis kunnen nemen van persoonsgegevens, zijn gehouden aan de geheimhouding daarvan.
 • Er wordt een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid gehanteerd voor alle systemen;
 • Persoonsgegevens worden gepseudonimiseerd en er wordt gezorgd voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Er vindt een back-up plaats van persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Maatregelen worden regelmatig getest en geëvalueerd;
 • Medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent gegevens

Medewerkers hebben recht op inzage, rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens welke door de medewerkers gegeven zijn. Tevens kan er bezwaar gemaakt worden tegen de verwerking van persoonsgegevens (of een deel hiervan). Ook bestaat het recht om de verstrekte gegevens over te laten dragen aan de betreffende medewerker of direct aan een andere partij.

Een gegeven toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens kan worden ingetrokken

Klachten

Klachten over de verwerking van persoonsgegevens dienen direct gemeld te worden. Komen medewerker en werkgever hier niet samen uit dan bestaat het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als er naar aanleiding van deze Privacyverklaring nog vragen of opmerkingen zijn, neem dan contact op met J. van den Hardenberg (j.vandenhardenberg@aluwdoors.com)